Стаття 48. Взяття бюджетних зобов'язань

1. Розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов'язання та здійснюють платежі тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів; щодо завдань (проектів) Національної програми інформатизації - після їх погодження з Генеральним державним замовником Національної програми інформатизації.

2. Розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов'язання за спеціальним фондом бюджету виключно в межах відповідних фактичних надходжень спеціального фонду бюджету (з дотриманням вимог частини другої статті 57 цього Кодексу).

За бюджетними програмами, які здійснюються із залученням державою кредитів (позик) від іноземних держав, банків, міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних програм (проектів), термін дії яких завершується у поточному бюджетному періоді, розпорядники бюджетних коштів мають право брати відповідні бюджетні зобов'язання у четвертому кварталі поточного бюджетного періоду понад фактичні надходження таких кредитів (позик) за умови наявності письмової згоди кредитора на оплату цих зобов'язань протягом першого кварталу наступного бюджетного періоду.

3. Розміщення замовлення, укладення договору, придбання товару, послуги чи здійснення інших аналогічних операцій протягом бюджетного періоду, за якими розпорядником бюджетних коштів взято зобов'язання без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених цим Кодексом та законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет), є недійсними. За такими операціями не виникають бюджетні зобов'язання та не утворюється бюджетна заборгованість.

4. Зобов'язання, взяті учасником бюджетного процесу без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених цим Кодексом та законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет), не вважаються бюджетними зобов'язаннями (крім витрат, що здійснюються відповідно до частини шостої цієї статті) і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов'язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов'язань не здійснюються.

Вимоги фізичних і юридичних осіб щодо відшкодування збитків та/або шкоди за зобов'язаннями, взятими розпорядниками бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених цим Кодексом та законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет), стягуються з осіб, винних у взятті таких зобов'язань, у судовому порядку.

5. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, здійснює реєстрацію та облік бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів і відображає їх у звітності про виконання бюджету. При реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань здійснюється перевірка відповідності напрямів витрачання бюджетних коштів бюджетному асигнуванню, паспорту бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі).

6. Бюджетні зобов'язання щодо виплати субсидій, допомоги, пільг з оплати спожитих житлово-комунальних послуг та послуг зв'язку (в частині абонентної плати за користування квартирним телефоном), компенсацій громадянам з бюджету, на що згідно із законами України мають право відповідні категорії громадян, обліковуються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, незалежно від визначених на цю мету бюджетних призначень.

7. Порядок здійснення реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики.

 

Коментар:

 

1. Виключно в межах певних бюджетних асигнувань розпорядники бюджетних коштів можуть брати бюджетні зобов'язання та здійснювати необхідні платежі. Такі бюджетні асигнування встановлюються відповідними кошторисами з врахуванням необхідності виконання бюджетних зобов'язань минулих років, що були взяті на облік відповідними органами Державного казначейства України. Що стосується завдань (проектів) Національної програми інформатизації, то взяття бюджетних зобов'язань та здійснення відповідних платежів здійснюються тільки після їх погодження з Генеральним державним замовником Національної програми інформатизації. Таке погодження отримує центральний орган виконавчої влади, який визначається Кабінетом Міністрів України (сьогодні це Державний комітет зв'язку та інформатизації).

2. Певні бюджетні зобов'язання за спеціальним фондом бюджету можуть братися розпорядниками бюджетних коштів виключно в межах відповідних фактичних надходжень спеціального фонду бюджету, тобто при наявності таких надходжень (коштів) в спеціальному фонді бюджету. Такі дії необхідно вчиняти з обов'язковим дотриманням положень частини 2 ст. 57 Бюджетного кодексу України, яка передбачає, що на кінець бюджетного періоду Державне казначейство України зберігає залишки коштів на рахунках спеціального фонду державного бюджету для покриття відповідних витрат у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення. Однак у разі відсутності відповідних бюджетних призначень на наступний бюджетний період залишки коштів спеціального фонду перераховуються до загального фонду бюджету. Разом з тим бюджетні зобов'язання за бюджетними програмами спеціального фонду державного бюджету, не передбаченими проектом закону про Державний бюджет України на наступний бюджетний період, поданим на розгляд до Верховної Ради України, головні розпорядники бюджетних коштів зобов'язані виконати до кінця поточного бюджетного періоду в межах і за рахунок відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету, не допускаючи наявності за такими зобов'язаннями кредиторської заборгованості на початок наступного бюджетного періоду.

Розпорядники бюджетних коштів мають право брати бюджетні зобов'язання у четвертому кварталі поточного бюджетного періоду понад фактичні надходження кредитів та позик, що надаються Україні від іноземних держав, банків та міжнародних фінансових організацій. Такі кредити та позики надаються в межах бюджетних програм та направлені на реалізацію певних інвестиційних програм та проектів. Термін дії таких проектів повинен закінчуватись у поточному бюджетному періоді. Умовою щодо можливості брати відповідні бюджетні зобов'язання є наявність письмової згоди кредитора на оплату цих зобов'язань протягом першого кварталу наступного бюджетного періоду.

3. У випадку, якщо розпорядником бюджетних коштів взято зобов'язання щодо здійснення протягом бюджетного періоду без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням власних повноважень, операцій щодо розміщення замовлення, укладання договору, придбання товару, придбання чи замовлення послуги та здійснення інших аналогічних операцій, такі операції вважатимуться недійсними. За переліченими операціями не виникнуть жодні бюджетні зобов'язання та не утворюється бюджетна заборгованість.

4. Не вважаються бюджетними зобов'язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів будь-які зобов'язання, що були взяті учасником бюджетного процесу без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням власних повноважень. Взяття учасником бюджетного процесу на себе вищезгаданих зобов'язань є прямим порушенням бюджетного законодавства України. На покриття таких зобов'язань витрати за рахунок бюджету не здійснюються.

Повноваження учасників бюджетного процесу встановлюються (визначені) Бюджетним кодексом України та Законом України "Про Державний бюджет України" чи рішенням про місцевий бюджет. Виняток становлять витрати, що здійснюються відповідно до частини 6 коментованої статті 48 Бюджетного кодексу, а саме, бюджетні зобов'язання щодо виплати субсидій, допомоги, пільг з оплати спожитих житлово-комунальних послуг та послуг зв'язку (в частині абонентної плати за користування квартирним телефоном), компенсацій громадянам з бюджету, на що згідно із законами України мають право відповідні категорії громадян.

Всі вимоги фізичних і юридичних осіб щодо відшкодування збитків та/або шкоди за зобов'язаннями, взятими розпорядниками бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням власних повноважень, задовольняються у судовому порядку, за рахунок винних у взятті таких зобов'язань осіб.

5. Всі взяті розпорядниками бюджетних коштів бюджетні зобов'язання підлягають реєстрації та обліку. Такі реєстрацію і облік здійснює Державне казначейство України, відображаючи ці бюджетні зобов'язання у звітності про виконання бюджету.

У разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі при кожній реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань в обов'язковому порядку здійснюється відповідна перевірка відповідності напрямів витрачання бюджетних коштів щодо бюджетного асигнування та паспорта бюджетної програми.

6. Державне казначейство України веде облік бюджетних зобов'язань щодо виплати бюджетних коштів, на які згідно із законами України мають право відповідні категорії громадян, а саме щодо:

- виплати субсидій;

- виплати допомоги;

- виплати пільг з оплати спожитих житлово-комунальних послуг;

- виплати пільг з оплати послуг зв'язку (в частині абонентської плати за користування квартирним телефоном);

- виплати компенсацій громадянам з бюджету.

Що важливо, такі бюджетні зобов'язання обліковуються Державним казначейством України незалежно від визначених на цю мету бюджетних призначень.

7. Державним казначейством України за обов'язковим погодженням із Міністерством фінансів України визначається порядок здійснення реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів.