Стаття 58. Звітність про виконання Державного бюджету України

1. Звітність про виконання Державного бюджету України (кошторисів бюджетних установ) включає фінансову та бюджетну звітність.

Фінансова звітність складається згідно з національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Абзац третій виключено

Бюджетна звітність відображає стан виконання бюджету, містить інформацію в розрізі бюджетної класифікації.

Форми фінансової і бюджетної звітності та порядок їх заповнення встановлюються Міністерством фінансів України.

2. Зведення, складання та подання звітності про виконання Державного бюджету України здійснюються Державною казначейською службою України.

Державна казначейська служба України забезпечує достовірність інформації про виконання Державного бюджету України.

3. Головний бухгалтер бюджетної установи забезпечує складання та подання фінансової і бюджетної звітності відповідно до встановлених вимог.

4. Звітність про виконання Державного бюджету України є оперативною, місячною, квартальною та річною.

Коментар:

1. Згідно з коментованою статтею звітність про виконання Державного бюджету України (кошторисів бюджетних установ) включає фінансову та бюджетну звітність. Фінансова звітність є звітністю бюджетних установ і відображає стан виконання бюджетними установами їх кошторисів. Вона складається відповідно до стандартів бухгалтерського обліку за формами, що затверджуються Міністерством фінансів України. При цьому порядок заповнення форм фінансової звітності встановлюється Державним казначейством України за погодженням з Міністерством фінансів України.

Бюджетна звітність, натомість, є власне звітністю про виконання Державного бюджету і відображає стан виконання бюджету, а також містить інформацію в розрізі бюджетної класифікації. Бюджетні установи, окрім фінансової звітності, також складають бюджетну звітність. Форми останньої для бюджетних установ та органів Державного казначейства України та порядок їх заповнення встановлюються знову ж таки Державним казначейством України за погодженням з Міністерством фінансів.

Так, Державним казначейством України розробляється та затверджується Інструкція про порядок складання єдиних (місячних, квартальних та річних) форм звіту про виконання Зведеного бюджету України та зведених форм звіту про виконання Державного бюджету України та бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя. Крім цього, щороку Державним казначейством України видається наказ про затвердження форм місячної та квартальної звітності про виконання державного бюджету. На сьогоднішній день діє Інструкція про порядок складання єдиних (місячних, квартальних та річних) форм звіту про виконання Зведеного бюджету України та зведених форм звіту про виконання Державного бюджету України та бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, затверджена заступником Голови Державного казначейства України 20.02.2007.

2. Компетенція Державного казначейства України щодо зведення, складання та надання звітності про виконання Державного бюджету України закріплена у Положенні про Державне казначейство України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України N 1232 від 21 грудня 2005 року. Відповідно до нього основними завданнями Державного казначейства України є складання звітності про стан виконання Державного бюджету України; складання звітності про виконання державного, місцевих і зведеного бюджетів, подання звітності органам законодавчої і виконавчої влади. Окрім того, Державне казначейство відповідає за достовірність інформації про виконання Державного бюджету.

3. Ті установи, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів (бюджетні установи) - розпорядники бюджетних коштів - подають детальні звіти про виконання кошторисів, результати своєї діяльності, іншу інформацію відповідно до порядку, який затверджується Державним казначейством України.

Звіти розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів і зведені фінансові звіти головними розпорядниками бюджетних коштів складаються в гривнях з копійками.

Форми фінансової звітності та пояснювальні записки підписуються керівниками установ та організацій і головними бухгалтерами (керівниками фінансових служб). Без таких підписів звіти вважаються недійсними.

Головні розпорядники коштів державного або місцевих бюджетів можуть установлювати для підвідомчих установ додаткові довідки до пояснювальної записки та отримувати від них додаткову інформацію.

Розпорядники бюджетних коштів подають у повному обсязі квартальні фінансові звіти:

• установі вищого рівня;

• органу Державного казначейства України.

• Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади зведену квартальну фінансову звітність подають:

• Державному казначейству України;

• Рахунковій палаті.

Форми фінансових звітів подаються на електронних носіях у вигляді транспортних файлів звітних даних згідно з вимогами автоматизованої системи Державного казначейства України.

Фінансові звіти, що складаються бюджетними установами, які утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, складають за такими єдиними формами:

"Баланс" (форма N 1) містить узагальнені підсумкові показники, отримані на підставі звірених даних бухгалтерських документів станом на початок та на кінець бюджетного періоду. Звітні дані мають бути достовірними, об'єктивними, реальними. Звітні дані статей "Балансу" на початок року повинні бути тотожними даним графи "На кінець року" фінансового звіту попереднього звітного періоду.

Установи складають єдиний "Баланс" (форма N 1), який відображає результат про всі проведені господарські операції за коштами загального і спеціального фондів, за всіма виконуваними програмами (функціями).

Кожна установа заповнює в "Балансі" тільки ті рядки, які стосуються її діяльності.

"Звіт про виконання загального фонду кошторису установи" (форма N 2д, N 2м) складається установами, що отримують кошти загального фонду державного або місцевих бюджетів про отримані і використані асигнування згідно з кошторисом та планом асигнувань. Звіт складається за кожним кодом програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету або тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету. Крім того, складається зведений звіт форми N 2д, N 2м за всіма кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету або за всіма кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.

"Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами" (форма N 4-1д, N 4-1м) складається установами, що отримують плату за послуги, які надаються бюджетними установами відповідно до законодавства України. Вони мають постійний характер і обов'язково плануються у кошторисі. Форма N 4-1д, N 4-1м включає: плату за послуги, надання яких пов'язане з виконанням основних функцій та завдань бюджетної установи; кошти, що отримуються бюджетними установами від господарської та/або виробничої діяльності; плату за оренду майна бюджетних установ; кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна.

Бюджетні установи використовують ці кошти за цільовим призначенням згідно з кошторисом.

"Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ" (форма N 4-2д, N 4-2м) складається установами, що отримують гранти та дарунки, благодійні внески, а також кошти на виконання окремих доручень. Сюди також відносяться інвестиції, що згідно із законодавством України отримують бюджетні установи, у тому числі на будівництво житла. Ці кошти не мають постійного характеру та плануються лише у випадках, що попередньо визначені рішеннями Кабінету Міністрів України або за вже укладеними договорами.

За надходженнями у вигляді грантів, дарунків, благодійних внесків та інвестицій зміни до кошторисів уносяться у міру їх надходження відповідно до законодавства України.

"Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду" (форма N 4-3д, N 4-3м) складається установами, які отримують кошти, що відносяться до інших надходжень спеціального фонду бюджету за кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету, тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету.

"Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів" (форма N 4-4д) складається установами, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету і отримують субвенцію з місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів за кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету та економічної класифікації видатків залежно від їх економічної суті.

"Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)" (форма N 4-3д.1, N 4-3м.1) складається установами, які отримують кошти міжнародних фінансових організацій для підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України. У форму включаються операції, що здійснюються поза казначейським обслуговуванням.

"Звіт про заборгованість бюджетних установ" (форма N 7д, N 7м) складається установами, що отримують кошти державного або місцевих бюджетів на підставі даних бухгалтерського обліку про фактичну дебіторську та кредиторську заборгованість, яка виникла в установі при виконанні кошторису за поточний та минулі роки. Звіт складається в розрізі кодів програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету або тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і кодів економічної класифікації видатків бюджету та містить інформацію про заборгованість бюджетних установ як за видатками, так і за нарахованими доходами.

Звітність за формою N 7д, N 7м складається окремо про заборгованість за коштами загального та спеціального фондів.

Зведені звіти складаються за всіма кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету та за всіма кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів за загальним та спеціальним фондами бюджетів.

"Звіт про заборгованість бюджетних установ за окремими програмами" (форма N 7д.1, N 7м.1) складається за сумами заборгованості установи за звітний період, що виникла при виконанні кошторису за поточний та минулі роки за окремими кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету або окремими кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (за придбані та відпущені матеріальні цінності, надані пільгові довготермінові кредити тощо).

До форм квартальної фінансової звітності додається пояснювальна записка, яка включає текст та додатки.

Пояснювальна записка повинна містити таку інформацію:

• найменування установи та її місцезнаходження;

• короткий опис основної діяльності установи;

• назву органу управління, у віданні якого перебуває установа;

• середню чисельність працівників;

• форму ведення бухгалтерського обліку;

• виявлені помилки минулих років та пов'язані з ними коригування;

• основні фактори, що вплинули на невиконання кошторису, причини виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості, у тому числі за бюджетними програмами та кодами економічної класифікації; наводяться заходи, що здійснювались установами та організаціями з подолання незадовільного фінансово-економічного стану;

• зміни у фінансовому стані бюджетної установи за звітний період;

• реструктуризовану заборгованість бюджетної установи та підстави для неї;

• у разі сплати до бюджету штрафних санкцій, накладених на бюджетну установу контролюючими органами, - суму виплати, підставу, винних осіб (крім зведених фінансових звітів).

До пояснювальної записки додаються такі довідки та реєстри:

• Довідка про дебіторську заборгованість. Ця довідка складається за загальним та спеціальним фондами. За наявності дебіторської заборгованості установи на кінець звітного періоду указуються причини проведення попередньої оплати та виникнення дебіторської заборгованості.

• Довідка про депозитні операції бюджетних установ, у якій відображаються депозитні операції, що проводить бюджетна установа (залишки на рахунках тощо), та вказується нормативно-правовий акт, на підставі якого проведено такі операції.

• Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі N 7д, N 7м "Звіт про заборгованість бюджетних установ".

• Довідка про виконання кошторису за окремими програмами. Довідка складається головними розпорядниками коштів та розпорядниками коштів нижчого рівня і має містити узагальнену інформацію про використання бюджетних асигнувань, направлених виконавцями програм установам, які підвідомчі іншим головним розпорядникам бюджетних коштів.

• Довідка про позики міжнародних фінансових організацій.

• Довідка про використання іноземних грантів.

• Розшифровка кредиторської заборгованості, яка включена до форми N 7д.1, N 7м.1. Розпорядники бюджетних коштів відображають дані всієї кредиторської заборгованості, у тому числі й одержувачів бюджетних коштів, які отримували кошти через цього розпорядника бюджетних коштів. Розшифровка складається окремо за загальним та спеціальним фондами.

• Розшифровка простроченої дебіторської заборгованості за наведеними кодами економічної класифікації видатків та вказуються причини її виникнення.

• Розшифровка простроченої кредиторської заборгованості за наведеними кодами економічної класифікації видатків та вказуються причини її виникнення. Правильність складання фінансових звітів визначається шляхом перевірки та порівняння окремих показників у формах фінансових звітів.

Відповідальність за складання та подання фінансової і бюджетної звітності відповідно до перелічених вище вимог згідно ч. 3 коментованої статті Бюджетного кодексу несе головний бухгалтер відповідної бюджетної установи.

4. Звітність про виконання Державного бюджету може бути оперативна, місячна, квартальна та річна. Конкретні терміни та порядок подання такої звітності встановлено статтями 59 (для місячної), 60 (для квартальної), 61 (для річної) Кодексу (див. коментар до статей 59, 60, 61).