Стаття 107. Порядок припинення юридичної особи шляхом злиття, приєднання, поділу та перетворення

1. Кредитор може вимагати від юридичної особи, що припиняється, виконання зобов'язань якої не забезпечено, припинення або дострокового виконання зобов'язання, або забезпечення виконання зобов'язання, крім випадків, передбачених законом.

2. Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог комісія з припинення юридичної особи складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільчий баланс (у разі поділу), які мають містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань юридичної особи, що припиняється, стосовно всіх її кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспорюються сторонами.

3. Передавальний акт та розподільчий баланс затверджуються учасниками юридичної особи або органом, який прийняв рішення про її припинення, крім випадків, встановлених законом.

Підписані головою і членами комісії з припинення юридичної особи та затверджені учасниками юридичної особи або органом, який прийняв рішення про припинення юридичної особи, примірники передавального акта та розподільчого балансу передаються в орган, який здійснює державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, за місцем її державної реєстрації, а також в орган, який здійснює державну реєстрацію юридичної особи - правонаступника, за місцем її державної реєстрації.

4. Порушення положень частин другої та третьої цієї статті є підставою для відмови у внесенні до єдиного державного реєстру запису про припинення юридичної особи та державній реєстрації створюваних юридичних осіб - правонаступників.

5. Юридична особа - правонаступник, що утворилася внаслідок поділу, несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями юридичної особи, що припинилася, які згідно з розподільчим балансом перейшли до іншої юридичної особи - правонаступника. Якщо юридичних осіб - правонаступників, що утворилися внаслідок поділу, більше двох, таку субсидіарну відповідальність вони несуть солідарно.

6. Якщо правонаступниками юридичної особи є декілька юридичних осіб і точно визначити правонаступника щодо конкретних обов'язків юридичної особи, що припинилася, неможливо, юридичні особи - правонаступники несуть солідарну відповідальність перед кредиторами юридичної особи, що припинилася. Учасники (засновники) припиненої юридичної особи, які відповідно до закону або установчих документів відповідали за її зобов'язаннями, відповідають за зобов'язаннями правонаступників, що виникли до моменту припинення юридичної особи, у такому самому обсязі, якщо більший обсяг відповідальності учасників (засновників) за зобов'язаннями правонаступників не встановлено законом або їх установчими документами.

 

Коментар:

 

1. Після прийняття рішення про припинення юридичної особи її учасники, суд або орган, що прийняв рішення про припинення, публікують про це повідомлення у спеціалізованих засобах масової інформації. Це надає кредиторам можливість вчасно скористатися наданим їм правом, а саме: звернутися до юридичної особи з вимогою про припинення або дострокове виконання зобов'язань. Вказане положення може стосуватися різного роду зобов'язань, як грошових, майнових, так и стосовно дострокового виконання робіт і послуг.

 

Законом України від 24.07.2009 р. "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей проведення заходів з фінансового оздоровлення банків" у частину 1 коментованої статті були внесені зміни, завдяки яким право кредитора юридичної особи, що припиняється, вимагати припинення або дострокового виконання зобов'язань перестало бути абсолютним. Встановлено, що випадки, коли кредитор буде позбавлений такого права, можуть бут передбачені законом. В якості прикладу таких передбачень можна навести ст. 26 Закону України "Про банки і банківську діяльність", відповідно до якої "у разі реорганізації банку шляхом перетворення до таких правовідносин не застосовуються норми законодавства щодо припинення юридичної особи. Під час проведення реорганізації банку шляхом перетворення кредитори не мають права вимагати від банку припинення чи дострокового виконання зобов'язання". Також ч. 7 ст. 80 цього Закону визначено, що "Тимчасовий адміністратор вживає заходів, передбачених програмою фінансового оздоровлення банку, в тому числі відступлення права вимоги, переведення боргу чи реорганізацію банку, без повідомлення та отримання згоди акціонерів, боржників, кредиторів (вкладників) банку. Акціонери, кредитори (вкладники) банку не мають права вимагати припинення або дострокового виконання зобов'язань банку та відшкодування їм збитків при виконанні заходів, передбачених програмою фінансового оздоровлення банку".

 

2. Вимоги кредиторів повинні бути виражені у письмовій формі. Протягом не менше ніж два місяці з моменту розміщення повідомлення про припинення юридичної особи в засобах масової інформації, комісія з припинення юридичної особи розглядає подані до неї вимоги кредиторів. Вона має право задовольняти чи відхиляти заявлені вимоги. За результатами своєї діяльності комісія складає передавальній акт (у разі злиття. приєднання, перетворення), або розподільчий баланс (у разі поділу). Вказані документи мають обов'язково містити положення про правонаступництво, щодо всіх зобов'язань юридичної особи, що припиняється, а також стосовно її всіх боржників та кредиторів включаючи зобов'язання, які оспорюються.

 

3. Після остаточного завершення роботи комісії з передавальним актом чи розподільчим балансом, комісія передає відповідний документ на затвердження учасникам юридичної особи або органу що прийняв рішення про припинення юридичної особи. Потім відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" від 15.05.2003 року N 755-IV до органу, що здійснює реєстрацію, за місцем реєстрації відповідної юридичної особи, передається пакет документів, а саме:

 

1. Реєстраційна картка на проведення реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення;

 

2. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи;

 

3. Оригінал установчих документів;

 

4. Нотаріально посвідчена копія передавального акта, якщо припинення здійснюється в результаті злиття, приєднання або перетворення, або нотаріально посвідчену копію розподільчого балансу, якщо припинення здійснюється в результаті поділу;

 

5. Довідку архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають достроковому зберіганню;

 

6. Документ про узгодження плану реорганізації з органом державної податкової служби;

 

7. Довідку органу державної податкової служби про зняття з обліку як платника податків;

 

8. Довідку органу Пенсійного фонду України про зняття з обліку;

 

9. Довідки органів фондів соціального страхування про зняття з обліку;

 

10. Додатково подається висновок аудитора щодо достовірності та повноти передавального акта або розподільчого балансу;

 

В результаті перетворення документи, які передбачені п. 5 - п. 9, не подаються.

 

4. Незатвердження учасниками юридичної особи або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, передавального акта чи розподільчого балансу або недотримання вимог стосовно нотаріальної форми документів тягне за собою відмову у внесенні до Єдиного державного реєстру запису про припинення юридичної особи та державної реєстрації створюваних юридичних осіб - правонаступників.

 

5. Припинення юридичної особи шляхом поділу спричиняє створення кількох нових юридичних осіб - правонаступників. Якщо в цьому разі неможливо встановити правонаступника щодо конкретних обов'язків юридичної особи, що припинилася - правонаступники несуть солідарну відповідальність перед кредиторами юридичної особи, що припинилась, тобто кредитори мають право звернути стягнення на майно всіх правонаступників, частини їх або одного з них.