Стаття 150. Відкладення розгляду справи або оголошення перерви в її розгляді

1. Суд відкладає розгляд справи у випадках, встановлених цим Кодексом, а також у разі неможливості розгляду справи у зв'язку з необхідністю заміни судді (в результаті задоволення заяви про відвід чи з інших причин) або залучення до участі у справі інших осіб.

2. Суд оголошує перерву у зв'язку з необхідністю одержання нових доказів або в інших необхідних випадках. Тривалість перерви встановлюється судом залежно від обставин розгляду справи.

3. Суд, відкладаючи розгляд справи або оголошуючи перерву в її розгляді, встановлює дату і час нового судового засідання, про що повідомляє під розписку осіб, які беруть участь у справі, свідків, експертів, спеціалістів, перекладачів, які були присутніми в судовому засіданні. Особи, які беруть участь у справі, свідки, експерти, спеціалісти, перекладачі, які не прибули або яких суд вперше залучає до участі в адміністративному процесі, викликаються в судове засідання повістками.

4. У разі відкладення розгляду справи суд повинен допитати свідків, які прибули. Тільки у виняткових випадках за ухвалою суду свідки не допитуються і викликаються знову.

5. Якщо розгляд справи було відкладено, новий її розгляд починається спочатку. Якщо сторони не наполягають на повторенні наданих раніше пояснень осіб, які беруть участь у справі, якщо склад суду не змінився і до участі в справі не було залучено третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору, суд продовжує провадження у справі зі стадії, на якій розгляд справи було відкладено.

6. Якщо в розгляді справи було оголошено перерву, провадження у справі після її закінчення продовжується зі стадії, на якій воно було перервано.

Коментар:

Предмет регулювання та цілі статті

1. Стаття встановлює підстави та порядок відкладення розгляду справи або оголошення перерви в її розгляді за наявності обставин, що виключають можливість розгляду справи в одному судовому засіданні. Відкладення розгляду справи та оголошення перерви в її розгляді необхідно розглядати як виняток - зазвичай розгляд справи має відбутися в одному судовому засіданні.

2. Відкладення розгляду справи та оголошення перерви в її розгляді не є тотожними поняттями за своїми підставами і правовими наслідками.

Відкладення розгляду справи

3. Частина перша коментованої статті з урахуванням статті 128 КАСУ зобов'язує відкласти судовий розгляд у разі:

1) неприбуття у судове засідання сторони (сторін) або будь-кого з інших осіб, які беруть участь у справі, про яких немає відомостей, що їм вручені повістки;

2) неприбуття в судове засідання позивача, належним чином повідомленого про дату, час і місце судового розгляду, якщо від нього не надійшло заяви про розгляд справи за його відсутності;

3) неприбуття в судове засідання відповідача, який не є суб'єктом владних повноважень, належним чином повідомленого про дату, час і місце судового розгляду, якщо від нього не надійшло заяви про розгляд справи за його відсутності;

4) якщо суд визнав обов'язковою особисту участь особи, яка бере участь у справі, у судовому розгляді, а вона не прибула;

5) необхідності заміни судді або суддів у разі задоволення відводу чи з інших причин, якщо неможливо оперативно провести таку заміну;

6) заміни сторони, залучення до участі у справі інших осіб - другого відповідача чи співвідповідача, вступу у справу третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору (але не третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, оскільки при залученні до справи останніх розгляд справи заново не починається, а продовжується - частина друга статті 53 КАСУ).

Неприбуття з будь-якої причини перекладача в судове засідання, необхідного стороні чи третій особі, якщо неможливо оперативно його замінити, також тягне за собою відкладення розгляду справи, оскільки за своїм змістом це позбавляє сторону чи третю особу можливості брати участь у судовому розгляді.

Суд має право відкласти судовий розгляд у разі неприбуття в судове засідання без поважних причин представника сторони або третьої особи, які прибули в судове засідання, або неповідомлення ним про причини неприбуття - за клопотанням сторони та з урахуванням обставин у справі.

4. Якщо розгляд справи було відкладено і сторони не наполягають на повторенні наданих раніше пояснень осіб, які беруть участь у справі, то суд у новому судовому засіданні продовжує провадження у справі зі стадії, на якій розгляд справи був відкладений. Але в усякому разі суд починає розгляд справи спочатку, якщо склад суду змінився або у справу вступила третя особа, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору.

5. Новий склад суду може повернутися до стадії підготовчого провадження у разі необхідності проведення додаткових підготовчих дій. Суд може повернутися до стадії підготовчого провадження за клопотанням нової сторони або третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору.

Оголошення перерви у судовому засіданні

6. Частина друга коментованої статті з урахуванням інших статей КАСУ дає можливість суду оголосити перерву в судовому розгляді, якщо необхідно одержати нові докази або в інших необхідних випадках, зокрема, у разі:

1) неприбуття свідка, експерта, спеціаліста, перекладача для свідка - після того як будуть проведені усі процесуальні дії, що не вимагають їхньої участі (стаття 129 КАСУ);

2) необхідності відповідачу підготуватися до справи у зв'язку зі зміною позивачем позовних вимог під час судового розгляду (частина друга статті 137 КАСУ);

3) необхідності залучення до справи третьої особи, яке не заявлятиме самостійних вимог на предмет спору (див. частину другу статті 53 КАСУ).

Перерву в судовому розгляді може бути оголошено також у зв'язку із закінченням робочого дня, для підготовки до здійснення огляду доказів на місці, для підготовки осіб, які беруть участь у справі, до дебатів тощо. Наведений перелік підстав для оголошення перерви в судовому розгляді не є вичерпним; головне, щоб підстава для цього була необхідною, це означає, що за її наявності повноцінний судовий розгляд не може відбутися.

7. Якщо в розгляді справи було оголошено перерву, провадження у справі після її закінчення продовжується зі стадії, на якій його було перервано (частина шоста коментованої статті). Однак якщо після перерви хтось з осіб, які беруть участь у справі, не з'явився в нове судове засідання, то суд за наявності підстав, передбачених статтею 128 КАСУ, повинен відкласти розгляд справи або продовжувати її розгляд, враховуючи правила зазначеної статті. Якщо розгляд справи таки було відкладено, то провадження у справі в новому судовому засіданні (після відкладення розгляду) продовжується зі стадії, на якій його було перервано.

Призначення нового судового засідання і повідомлення про нього

8. Суд, відкладаючи розгляд справи або оголошуючи перерву в її розгляді, встановлює дату і час нового судового засідання, про що повідомляє під розписку осіб, які беруть участь у справі, свідків, експертів, спеціалістів, перекладачів, які були присутніми в судовому засіданні.

Тривалість відкладення розгляду справи або перерви встановлюється судом залежно від обставин розгляду справи, але в межах розумного строку, необхідного для вирішення справи. У всякому разі протягом встановленого строку суд повинен оперативно виконати всі необхідні дії з метою проведення судового засідання у встановлені дату і час.

Розписка про повідомлення осіб, які були присутніми в судовому засіданні, про місце, дату і час нового судового засідання може бути складена в одному примірнику на всіх присутніх, але підписана кожним з них. Ця розписка є підтвердженням того, що особи, які її підписали, належно повідомлені про місце, дату і час проведення нового судового засідання, яке має здійснюватися після оголошення перерви або відкладення розгляду справи.

9. Особи, які беруть участь у справі, свідки, експерти, спеціалісти, перекладачі, які не прибули до суду або яких суд вперше залучає до участі в адміністративному процесі у цій справі, викликаються в судове засідання повістками в загальному порядку.

Допит свідків у разі відкладення розгляду справи чи оголошенням перерви

10. Відповідно до частини четвертої коментованої статті у разі відкладення розгляду справи суд повинен допитати свідків, які прибули (за аналогією, це ж саме необхідно зробити до оголошення перерви у судовому розгляді). Ця норма спрямована на забезпечення поваги до свідків, адже вони з'явилися для того, щоб виконати свій обов'язок, а повторні виклики до суду відволікатимуть їх від звичних занять. Лише у виняткових випадках за усною ухвалою суду свідок не допитується і викликається знову. Такими винятковими обставинами можуть бути відвід судді або складу суду, секретаря судового засідання, неприбуття або відвід перекладача для свідка.

У разі відкладення розгляду справи з інших підстав доцільно допитати свідків у засіданні, на яке їх було викликано, але потім за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, але з поважних причин не були присутні під час такого допиту, викликати свідків у нове судове засідання. Зазначені особи, які беруть участь у справі, мають право заявити таке клопотання, якщо у них є додаткові питання до свідків. Викликати свідків повторно немає необхідності, якщо надана ними інформація є достатньою для осіб, які беруть участь у справі, але були відсутні під час допиту (вони можуть ознайомитися із записом допиту свідка, зробленим технічними засобами судом).