Стаття 35. Суднові документи

Судно повинно мати такі основні суднові документи:

свідоцтво про право плавання під Державним прапором України (судновий патент);

свідоцтво про право власності на судно;

класифікаційне свідоцтво;

обмірне свідоцтво (для суден, що підлягають технічному нагляду класифікаційного товариства);

свідоцтво про мінімальний склад екіпажу;

список осіб суднового екіпажу (суднова роль);

список пасажирів, що перебувають на судні;

судновий журнал;

машинний журнал (для суден з механічним двигуном);

санітарний журнал;

суднове санітарне свідоцтво;

пасажирське свідоцтво, якщо судно перевозить більше 12 пасажирів;

дозвіл на право користування судновою радіостанцією, журнал (щоденник радіослужби) та інші документи відповідно до Регламенту радіозв'язку;

свідоцтво про вантажну марку, якщо судно використовується для цілей, передбачених пунктами 1, 3 частини першої статті 15 цього Кодексу; 

журнал реєстрації заходів щодо запобігання забрудненню моря.

Список осіб суднового екіпажу (суднова роль), список пасажирів, судновий радіо- і машинний журнали ведуться за формою і правилами, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері транспорту, а на риболовних суднах - центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства.

Санітарний журнал ведеться за формою і правилами, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері транспорту за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я.

Судна, зареєстровані в Судновій книзі України, замість документів, зазначених у абзацах  другому і третьому частини першої цієї статті, повинні мати судновий білет. 

Судно, що плаває за кордон, повинно також мати документи, передбачені міжнародними договорами України.

 

Коментар:

 

Національним законодавством України встановлюються вимоги, що зобов'язують судно мати відповідні суднові документи. Дане положення міститься і в міжнародних угодах.

За своїм призначенням всі суднові документи можна поділити на три види:

1. документи, що визначають правове становище судна (наприклад, свідоцтво про право плавання під Державним прапором України, свідоцтво про право власності на судно);

2. документи, що визначають стан судна (наприклад, кваліфікаційне свідоцтво, суднове санітарне свідоцтво, пасажирське свідоцтво);

3. документи, що відображають діяльність судна (наприклад, судновий журнал, машинний журнал, санітарний журнал).

Суднові документи мають важливе юридичне значення, яке полягає в тому, що по-перше, від наявності цих документів на судні залежить можливість виходу судна в плавання. Так, відповідно до ст. 91 КТМ капітан морського порту повинен відмовити у видачі дозволу на вихід з порту в разі порушення вимог до суднових документів.

По-друге, відповідно до наявних в суднових документах відомостей (зокрема, що містяться в обмірному свідоцтві) визначається розмір зборів, що стягуються з судна в морських портах.

По-третє, суднові документи (зокрема, судновий журнал, санітарний журнал тощо) виступають в якості доказів при вирішенні спорів, що пов'язані із морськими подіями.

Розглянемо більш детально вказані в коментованій статті суднові документи.

Свідоцтво про право плавання під Державним прапором України (судновий патент) визначає національну належність судна Україні, і відповідно підконтрольність судна органам державної влади України. Крім того, наявність такого свідоцтва є підставою для підняття на судні Державного прапора України.

Свідоцтво про право плавання під Державним прапором України видається капітаном порту, в якому воно зареєстроване на кожне судно, що вноситься до Державного суднового реєстру України. Свідоцтво видається безстроково, окрім випадків, коли за договором бербоут-чертеру, судну надається тимчасове право плавання під Державним прапором України.

В Свідоцтві вказується, що усі цивільні та військові установи і посадові особи України зобов'язуються, а установи і посадові особи дружніх держав запрошуються на засадах взаємності у відповідності до міжнародного права і звичаїв, а також укладених договорів, надавати зазначеному судну та його капітану всіляку співдію та допомогу.

Свідоцтво про право власності на судно видається власнику судна, що вноситься до Державного суднового реєстру України, одночасно із видачею йому Свідоцтва про право плавання під Державним прапором України капітаном порту, в якому воно зареєстроване. Свідоцтво також видається безстроково. В свідоцтві зазначається тип та призначення судна, його назва, рік та місце побудови, основні технічні дані. Даний документ є правовстановлюючим документом, тобто засвідчує право власності певної фізичної або юридичної особи на судно.

Кваліфікаційне свідоцтво - документ, який засвідчує, що корпус судна, його устаткування, головні та допоміжні механізми тощо визнані такими, що відповідають Правилам Регістру, в результаті чого судну присвоюється клас Регістру. Клас Регістру свідчить про високі технічні, мореплавні та експлуатаційні якості судна.

Обмірне свідоцтво (для суден, що підлягають технічному нагляду класифікаційного товариства) - документ, що містить відомості про місткість судна, про розмір судна та окремих його приміщень. Обмірне свідоцтво видається лише суднам, що підлягають технічному нагляду. Дане Свідоцтво видається безстроково та переглядається у випадку зміни та місткості судна при його реконструкції або перебудови суднових приміщень.

Свідоцтво про мінімальний склад екіпажу - судновий документ, який засвідчує безпечність укомплектованості судна, якщо на ньому перебуває екіпаж за чисельністю та званнями (посадами) не нижчий, ніж в ньому зазначено.

Список осіб суднового екіпажу (суднова роль). Список осіб суднового екіпажу ведеться адміністрацією судна по встановленій формі із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові кожного члену екіпажу, дати народження, номерів паспорту та диплому, посади. При оформленні заходу та виходу судна суднова роль пред'являється до портового нагляду, митниці та органів прикордонної охорони. По судновій ролі контролюється укомплектованість судна належним по кількості і кваліфікації екіпажем.

Список пасажирів, що перебувають на судні - основний документ, що містить список пасажирів при виході та прибуття судна та пред'являється відповідним державним органам.

Судновий журнал - офіційний документ, що відображає діяльність судна, а також об'єктивні умови та обставини, що супроводжують цю діяльність. В судновому журналі з моменту підняття на судні Державного прапора України і до моменту, поки на ньому є капітан або інша особа, що виконує його обов'язки, ведеться запис всіх подій на судні.

Правове значення суднового журналу складається з того, що записи, які в ньому містяться є одним із видів письмових доказів при розслідуванні аварій, при розгляді судових спорів, пов'язаних із пошкодженням або нестачею вантажів, зіткненням суден, рятуванням, а також при розподілі загальної аварії. Записи в судновому журналі повинні бути повними, об'єктивними та своєчасними.

При виході судна в плавання в судновому журналі повинні бути обов'язково вказані: кількість членів екіпажу та пасажирів, кількість прийнятого вантажу, кількість запасів води, продуктів харчування тощо. Під час плавання в судновому журналі відображаються: назва моря (океану), курс судна з поправками, швидкість та відстань, що була пройдена, стан моря, напрямок та сила вітру, визначення місця судна різними способами, засоби, прийняті капітаном та екіпажем судна по забезпеченню збереження вантажу в схоронності, часу огляду вантажу, його кріплення, зміна курсу та швидкості судна тощо.

Судновий журнал ведеться помічниками капітана під контролем капітана. Всі записи повинні бути зрозумілі, без тлумачень або сумнівів, повинні бути неперервними, не повинні містити будь-яких виправлень або помарок. Особливі вимоги пред'являються до ведення записів в судновому журналі при зіткненні суден, рятуванні та наданні допомоги на морі судам, що терплять лиха, при загальній аварії та в інших надзвичайних ситуаціях.

Машинний журнал (для суден з механічним двигуном) - журнал, що відображає роботу головного двигуна та інших судових механізмів; час отримання та виконання розпоряджень щодо швидкості, реверсах судна; подачу води для тих чи інших цілей; випадки приймання та відкачки баласту, зупинки двигуна, витрати палива та мастильних матеріалів тощо.

Санітарний журнал - журнал, в якому відображаються всі санітарні перевірки судна. Санітарний журнал є офіційний судновим документом і є обов'язковим для ведення на всіх судах торговельного флоту. Санітарний журнал пред'являється посадовим особам Санітарної служби та санітарно-епідеміологічної станції при кожному відвідуванні судна. Якщо серед екіпажу судна є лікар, він обов'язково приймає участь в санітарних перевірках судна.

Суднове санітарне свідоцтво - документ, що засвідчує придатність судна до плавання з точки зору його санітарного стану та видається органами санітарного контролю.

Пасажирське свідоцтво, якщо судно перевозить більше 12 пасажирів - документ, який засвідчує, що судно в конструктивному відношенні відповідає вимогам міцності, забезпечене відповідними рятівними, водовідливними та протипожарними засобами у відповідності із вимогами Конвенції про охорону людського життя на морі 1974 року. Відповідно до законодавства, пасажирське свідоцтво повинно мати кожне пасажирське та вантажопасажирське судно, що перевозить більше 12 пасажирів.

Дозвіл на право користування судновою радіостанцією, журнал (щоденник радіослужби) та інші документи відповідно до Регламенту радіозв'язку. Згідно ст. 35 КТМ судно повинно мати дозвіл на право користування судновою радіостанцією та журнал радіослужби, якщо на судні є радіостанція. Зазначений дозвіл видає Міністерство транспорту та зв'язку України. Журнал радіослужби ведеться радистом та відображає роботу суднової радіостанції у відповідності з встановленими правилами.

Свідоцтво про вантажну марку, якщо судно використовується для цілей, передбачених пунктами 1, 3 частини першої статті 15 цього Кодексу. Дане свідоцтво відповідно із вимогами Міжнародної конвенції про вантажну марку 1966 року та ст. 15 КТМ видається морським судам, що здійснюють перевезення вантажів, пасажирів, багажу і пошти, для рибного чи іншого морського промислу, розвідки і добування корисних копалин, рятування людей і суден, що зазнають лиха на морі, буксирування інших суден та плавучих об'єктів, здійснення гідротехнічних робіт чи піднімання майна, що затонуло в морі; для наукових, навчальних і культурних цілей.

Свідоцтво засвідчує, що судно пройшло огляд та нанесені на його бортах вантажні марки та мінімальна величина його надводного борту задовольняє вимоги, що встановлені в інтересах безпеки мореплавства. Мінімально допустима висота надводного борту визначається з урахуванням району плавання та пори року.

Журнал реєстрації заходів щодо запобігання забрудненню моря - журнал, в якому здійснюється реєстрація заходів щодо очищення вод, забруднених шкідливими речовинами у відповідності із встановленими правилами.

Частиною 2 коментованої статті передбачається, що список осіб суднового екіпажу (суднова роль), список пасажирів, судновий радіо- і машинний журнали ведуться за формою і правилами, встановленими центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту, а на риболовних суднах - центральним органом виконавчої влади в галузі рибного господарства. Так, зокрема, бланки суднових документів затверджені наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 13.12.2006 N 1151 "Про затвердження бланків типових реєстраційних суднових документів".

Відповідно до законодавства України судна, зареєстровані в Судновій книзі України замість Свідоцтва про право плавання під Державним прапором України та Свідоцтва про право власності на судно повинні мати судновий білет. Даний документ одночасно є доказом права власності на судно та засвідчує його право плавати під Державним прапором України.

Судно, що плаває за кордон, повинно також мати документи, передбачені міжнародними договорами України. Так, наприклад, відповідно до вимог Конвенції про полегшення міжнародного морського судноплавства 1965 року судно повинно мати для пред'явлення державній владі наступні документи: загальна декларація; Декларація про вантаж; Декларація про суднові припаси; Декларація про особисті речі команди судна; Суднова роль; Список пасажирів; Документ, що запропонований Всесвітньою поштовою конвенцією; Морська санітарна декларація.