Стаття 69. Вимоги до відкриття та закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах

69.1. Банки та інші фінансові установи відкривають поточні та інші рахунки платникам податків - юридичним особам (як резидентам, так і нерезидентам) незалежно від організаційно-правової форми, відокремленим підрозділам та представництвам юридичних осіб, фізичним особам - підприємцям та фізичним особам, які провадять незалежну професійну діяльність, лише за наявності документів, виданих органами державної податкової служби, що підтверджують взяття їх на облік у таких органах.

(з 17.12.2012 р. пункт 69.1 статті 69 буде викладено в новій редакції згідно з пунктом 19 розділу І Закону України від 24.05.2012 р. N 4834-VI)

 

69.2. Банки та інші фінансові установи зобов'язані надіслати повідомлення про відкриття або закриття рахунка платника податків - юридичної особи, у тому числі відкритого через його відокремлені підрозділи, чи самозайнятої фізичної особи до органу державної податкової служби, в якому обліковується платник податків, протягом трьох робочих днів з дня відкриття/закриття рахунка (включаючи день відкриття/закриття).

У разі відкриття або закриття рахунка платника податків - банку, у тому числі відкритого через його відокремлені підрозділи, повідомлення надсилається в порядку, визначеному цим пунктом, лише в разі відкриття або закриття кореспондентського рахунка.

У разі відкриття або закриття власного кореспондентського рахунка банки зобов'язані надіслати повідомлення до органу державної податкової служби, в якому обліковуються, в строки, визначені цим пунктом.

69.3. Орган державної податкової служби протягом трьох робочих днів з дня отримання повідомлення від фінансової установи про відкриття рахунка зобов'язаний направити повідомлення про взяття рахунка на облік або відмову у взятті органом державної податкової служби рахунка на облік із зазначенням підстав.

69.4. Датою початку видаткових операцій за рахунком платника податків, визначеного пунктом 69.1 цієї статті (крім банку), у банках та інших фінансових установах є дата отримання банком або іншою фінансовою установою повідомлення органу державної податкової служби про взяття рахунка на облік в органах державної податкової служби.

69.5. Порядок подання та форма і зміст повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах, перелік підстав для відмови органів державної податкової служби у взятті рахунків на облік визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, за погодженням з відповідними державними органами, які регулюють діяльність фінансових установ.

69.6. Банки та інші фінансові установи за невиконання норм цієї статті несуть відповідальність, передбачену цим Кодексом.

Абзац другий виключено. 

69.7. Фізичні особи - підприємці та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, зобов'язані повідомляти про свій статус банки та інші фінансові установи, в яких такі особи відкривають рахунки.

 

Коментар:

 

1.Роль фінансових установ як суб'єктів правовідносин з обліку платників податків є допоміжною до основної, яку здійснюють податкові органи за певною законодавчою визначеністю.

Банки та інші фінансові установи відкривають рахунки платникам податків за умови обліку останніх органами державної податкової служби.

Згідно ст. 342 Господарського кодексу України юридичні особи та громадяни-підприємці відкривають рахунки для зберігання грошових коштів і здійснення всіх видів банківських операцій у будь-яких банках України за своїм вибором і за згодою цих банків у порядку, встановленому Національним банком України. Порядок відкриття рахунків в установах банків, форми розрахунків та порядок їх здійснення визначаються законом про банки і банківську діяльність, іншими законами, а також нормативно-правовими актами Національного банку України.

Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 р. N 492 затверджено Інструкцію про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах (далі - Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах). Вказаною Інструкцією передбачено, що банки для відкриття рахунків вимагають від юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів, самозайнятих осіб подання копії документа, що підтверджує взяття відповідного платника на облік в органі державної податкової служби, засвідчену органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку.

2. На банки та інші фінансові установи, які відкривають поточні та інші рахунки платникам податків - юридичним особам, їх відокремленим підрозділам, та самозайнятим особам, покладено обов'язок з певного інформаційного забезпечення органів державної податкової служби з метою здійснення останніми обліку відкритих рахунків платників податків. Зокрема, банки зобов'язані повідомляти податкові органи про відкриття або закриття рахунку платником податків - юридичною особою або самозайнятою особою протягом трьох робочих днів з дня вчинення такої дії.

Згідно Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до органів державної податкової служби, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України 23.12.2010 р. за N 993 (далі - Порядок подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до органів державної податкової служби), зокрема, Національний банк України, банки протягом трьох робочих днів з дня проведення операції відкриття/закриття рахунків платників податків та відкриття/закриття власних кореспондентських рахунків (включаючи день відкриття/закриття) подають відомості про це в електронному вигляді засобами електронної пошти Національного банку України на адресу органів державної податкової служби в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі з використанням засобів захисту інформації Національного банку України та надійних засобів електронного цифрового підпису з посиленими сертифікатами відкритих ключів відповідно до законодавства.

Орган державної податкової служби протягом трьох робочих днів з дня отримання електронного повідомлення про відкриття рахунків надсилає в електронному вигляді засобами електронної пошти Національного банку України з використанням засобів захисту інформації Національного банку України до фінансової установи файл-відповідь щодо взяття рахунку на облік.

Згідно пункту 118.1 статті 118 Податкового кодексу України неподання банками або іншими фінансовими установами відповідним органам державної податкової служби в установлений статтею 69 цього Кодексу строк повідомлення про відкриття або закриття рахунків платників податків - тягне за собою накладення штрафу у розмірі 340 гривень за кожний випадок неподання або затримки.

3. Органи державної податкової служби мають перевіряти інформацію про відкриття/закриття рахунків платників податків, отриману від фінансових установ, на відповідність існуючій інформації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, у Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України, у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та у базах даних органів державної податкової служби.

Підстави для відмови в узятті органом державної податкової служби рахунку на облік передбачені Порядком подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до органів державної податкової служби наступні:

- відсутність платника податків на обліку в органі державної податкової служби;

- наявність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

- наявність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням або запису про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу;

- наявність у Єдиному банку даних про платників податків - юридичних осіб або Реєстрі самозайнятих осіб інформації про відкриття такого рахунку іншому платнику податків або зазначеному платнику податків, але з іншою датою операції;

- наявність у Єдиному банку даних про платників податків - юридичних осіб або Реєстрі самозайнятих осіб інформації про такий рахунок, яка збігається з реквізитами, що надійшли від фінансової установи в повідомленні про відкриття рахунку;

- наявність у Єдиному банку даних про платників податків - юридичних осіб або Реєстрі самозайнятих осіб інформації про видачу платнику податків, щодо якого надійшла інформація про відкриття рахунку, довідки про відсутність заборгованості по податках та зборах, яка видається платнику податків за умови закриття всіх рахунків для закінчення процедури державної реєстрації припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

- наявність судового рішення щодо заборони взяття рахунків на облік в органах державної податкової служби;

- наявність у Єдиному банку даних про платників податків - юридичних осіб або Реєстрі самозайнятих осіб інформації про закриття такого рахунку (крім рахунків, які відкриваються в органах Державного казначейства України);

- невідповідність інформації щодо податкового номера або серії та номера паспорта фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і має відмітку у паспорті, найменування (прізвища, імені, по батькові), податкової адреси платника податків, поданої у повідомленні, цим відомостям Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб.

4. Датою початку видаткових операцій за рахунком платника податків (крім банку) у фінансовій установі є дата однієї з подій, що настала першою: отримання фінансовою установою файла-відповіді з відміткою про взяття рахунку на облік в органі державної податкової служби або реєстрації отримання фінансовою установою корінця повідомлення з відміткою про взяття рахунку на облік в органі державної податкової служби відповідно до Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до органів державної податкової служби.

Згідно Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, у разі відкриття поточного або вкладного (депозитного) рахунку підприємцю до отримання банком повідомлення про взяття рахунку на облік органом державної податкової служби операції за цим рахунком здійснюються лише із зарахування коштів. Датою початку видаткових операцій за рахунком підприємця в банку є дата реєстрації отримання банком зазначеного повідомлення.

Видаткові операції за рахунком відокремленого підрозділу юридичної особи - підприємця здійснюються після отримання банком повідомлення про взяття рахунку на облік органом державної податкової служби за місцезнаходженням відокремленого підрозділу.

Відповідальність за здійснення видаткових операцій за рахунком платника податків до отримання повідомлення відповідного органу державної податкової служби про взяття рахунку на облік в органах державної податкової служби передбачена п. 118.2 ст. 118 Податкового кодексу України у вигляді накладення штрафу на банк або іншу фінансову установу в розмірі 10 відсотків суми усіх операцій за весь період до отримання такого повідомлення, здійснених з використанням таких рахунків (крім операцій з перерахування коштів до бюджетів або державних цільових фондів), але не менш як 850 гривень.

5. Наказом Державної податкової адміністрації України 23.12.2010 р. за N 993 затверджено Порядок подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до органів державної податкової служби.

Вказаний Порядок визначає послідовність дій банків та інших фінансових установ при наданні повідомлень про відкриття або закриття рахунків платників податків - юридичних осіб, у тому числі відкритих через їх відокремлені підрозділи, та самозайнятих фізичних осіб до органів державної податкової служби, в яких обліковуються такі платники податків, та відкриття або закриття банками власних кореспондентських рахунків, а також форму і зміст повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у фінансових установах, перелік підстав для відмови органів державної податкової служби у взятті рахунків на облік.

6.Відповідальність за невиконання банками та іншими фінансовими установами норм статті 69 Податкового кодексу України передбачена статтею 118 цього Кодексу.

Згідно розділу VI Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 22.12.2010 N 979, органи державної податкової служби здійснюють взяття на облік фізичних осіб - підприємців, а також нотаріусів, адвокатів та судових експертів як осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність. Взяття на облік інших категорій фізичних осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність, здійснюється у разі їх реєстрації як фізичних осіб - підприємців.

Інформація про державну реєстрацію фізичних осіб - підприємців, а також про реєстрацію (присвоєння кваліфікації) приватних нотаріусів, адвокатів та судових експертів є відкритою та загальнодоступною та оприлюднюється у відповідних друкованих виданнях (бюлетенях, збірниках), поширюється у пресі та на веб-сайтах відповідних уповноважених органів.

На сьогодні дані про реєстрацію оприлюднюються в мережі Інтернет на наступних веб-сайтах:

- фізичних осіб - підприємців - www.irc.gov.ua;

- адвокатів - www.vkka.gov.ua "Реєстр адвокатів України";

- приватних нотаріусів - www.informjust.ua;

- судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, - www.minjust.gov.ua "Реєстр атестованих судових експертів".

Окрім того, законодавством установлені порядки отримання зацікавленими особами витягів або відомостей із зазначених реєстрів.

7. На самозайнятих осіб покладено обов'язок при відкритті рахунку повідомляти банки та інші фінансові установи про свій статус фізичної особи - підприємця або особи, що провадить незалежну професійну діяльність. Як правило, порядок надання такої інформації має визначатися внутрішніми положеннями банку. Невиконання цього обов'язку, згідно з пунктом 118.3 статті 118 Податкового кодексу України, тягне за собою накладення штрафу в розмірі 340 гривень за кожний випадок неповідомлення (п. 118.3 ст. 118 Податкового кодексу України).

Водночас, поряд з цим приватні нотаріуси, адвокати та судові експерти мають право на відкриття в банках поточних рахунків для власних потреб, не пов'язаних з їх професійною діяльністю, тобто у порядку, визначеному главою 6 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах.