Стаття 44. Обов'язки водокористувачів

Водокористувачі зобов'язані:

1) економно використовувати водні ресурси, дбати про їх відтворення і поліпшення якості вод; 

2) використовувати воду (водні об'єкти) відповідно до цілей та умов їх надання;

3) дотримувати встановлених нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин та встановлених лімітів забору води, лімітів використання води та лімітів скидання забруднюючих речовин, а також санітарних та інших вимог щодо впорядкування своєї території;

4) використовувати ефективні сучасні технічні засоби і технології для утримання своєї території в належному стані, а також здійснювати заходи щодо запобігання забрудненню водних об'єктів стічними (дощовими, сніговими) водами, що відводяться з неї;

5) не допускати порушення прав, наданих іншим водокористувачам, а також заподіяння шкоди господарським об'єктам та об'єктам навколишнього природного середовища;

6) утримувати в належному стані зони санітарної охорони джерел питного та господарсько-побутового водопостачання, прибережні захисні смуги, смуги відведення, берегові смуги водних шляхів, очисні та інші водогосподарські споруди та технічні пристрої;

7) здійснювати облік забору та використання вод, вести контроль за якістю і кількістю скинутих у водні об'єкти зворотних вод і забруднюючих речовин та за якістю води водних об'єктів у контрольних створах, а також подавати відповідним органам звіти в порядку, визначеному цим Кодексом та іншими законодавчими актами;

8) здійснювати погоджені у встановленому порядку технологічні, лісомеліоративні, агротехнічні, гідротехнічні, санітарні та інші заходи щодо охорони вод від вичерпання, поліпшення їх стану, а також припинення скидання забруднених стічних вод;

9) здійснювати спеціальне водокористування лише за наявності дозволу;

10) безперешкодно допускати на свої об'єкти державних інспекторів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, а також громадських інспекторів з охорони довкілля, які здійснюють перевірку додержання вимог водного законодавства, і надавати їм безоплатно необхідну інформацію;

11) своєчасно сплачувати збори за спеціальне водокористування та інші збори відповідно до законодавства; 

12) своєчасно інформувати центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, Раду міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування про виникнення аварійних забруднень;

13) здійснювати невідкладні роботи, пов'язані з ліквідацією наслідків аварій, які можуть спричинити погіршення якості води, та надавати необхідні технічні засоби для ліквідації аварій на об'єктах інших водокористувачів у порядку, встановленому законодавством;

14) виконувати інші обов'язки щодо використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів згідно з законодавством.

 

Коментар:

 

Загальна характеристика. Коментована стаття містить невичерпний перелік обов'язків водокористувачів. Практичне значення цього переліку полягає у тому, що порушення наведених обов'язків буде слугувати підставою для обмеження діяльності підприємств, установ, організацій (підпункт "и" п. 4 Порядку обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи припинення діяльності підприємств, установ, організацій і об'єктів у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища, затверджений Постановою Верховної Ради України від 29.10.92 N 2751). Окрім того, порушення цих обов'язків є обов'язковою умовою для притягнення винних осіб до кримінальної, адміністративної та дисциплінарної відповідальності (див. коментар до ст. ст. 110, 111 ВК).

Слід також звернути увагу, що більшість з передбачених вище обов'язків для їх виконання потребують конкретизації у підзаконних нормативно-правових актах і безпосередньо застосованими бути не можуть. Ці обов'язки можуть використовуватися при тлумаченні правових норм, з метою з'ясувати призначення правової норми чи зміст того чи іншого правила.

До пункту 1. Суб'єкт буде вважатися таким, що дотримався лімітів використання води, які затверджуються відповідно до Порядку погодження та видачі дозволів на спеціальне водокористування, затвердженого ПКМ України від 13.03.2002 N 321.

Обов'язок економно використовувати водні ресурси також конкретизовано за допомогою галузевих та індивідуальних нормативів використання питної води на підприємствах відповідної галузі (див. наприклад, Порядок розроблення та затвердження технологічних нормативів використання питної води, затверджений наказом Держжитлокомунгоспу від 15.11.2004 N 205; Галузеві технологічні нормативи використання питної води на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства України, затверджені наказом Держжитлокомунгоспу від 17.02.2004 N 33; Поточні індивідуальні технологічні нормативи використання води ВАТ "АК "Київводоканал", затверджені розпорядження КМДА від 07.06.2004 N 984). Детальніше про технологічні нормативи див. ст. 40 ВК.

Окрім того, перевірка обсягу використання води використання води перевіряється у процесі проведення державної екологічної експертизи проекту будівництва відповідного об'єкта, яка здійснюється відповідно до ст. 13 та інших Закону України "Про екологічну експертизу" від 09.02.95 та Порядку затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх державної експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України. У проектах, як правило, зазначається певний обсяг води, який передбачається використовувати для промислових потреб. За допомогою екологічної експертизи здійснюється перевірка того, чи не призведе використання таких обсягів води до неможливості забезпечення питною водою населення, чи не перешкоджатиме воно іншим видам спеціального та загального водокористування. У разі виявлення несумісності використання такого обсягу води із потребами забезпечення питного водопостачання населення експерти державної екологічної експертизи повинні висловити зауваження до даного проекту щодо зниження рівнів планованого використання води (ч. 4 ст. 43 Закону України "Про екологічну експертизу"). У разі неврахування цього зауваження надається негативний висновок державної екологічної експертизи, без чого неможливим є фінансування проекту (ч. 4 ст. 39 Закону України "Про екологічну експертизу").

До пункту 2. Цілі та умови водокористування у разі спеціального водокористування визначаються відповідним дозволом або договором оренди водного об'єкта (докладніше див. ст. ст. 48, 49, 51 ВК).

До пункту 3. Про встановлення нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин докладніше див. у ст. 49 ВК.