Стаття 96. Умови розміщення, проектування, будівництва, реконструкції і введення в дію підприємств, споруд та інших об'єктів, що можуть впливати на стан вод

Під час розміщення, проектування, будівництва, реконструкції і введення в дію підприємств, споруд та інших об'єктів, а також під час впровадження нових технологічних процесів повинно забезпечуватися раціональне використання вод. При цьому передбачаються технології, які забезпечують охорону вод від забруднення, засмічення і вичерпання, попередження їх шкідливої дії, охорону земель від засолення, підтоплення або переосушення, а також сприяють збереженню природних умов і ландшафтів як безпосередньо в зоні їх розміщення, так і на водозбірній площі водних об'єктів.

Забороняється проектування і будівництво прямоточних систем водопостачання промислових підприємств, за винятком підприємств, які за технологією виробництва не можуть бути переведені на оборотне водопостачання.

Забороняється здійснення проектів господарської та іншої діяльності без оцінки їх впливу на стан вод.

Коментар:

До частини першої. Дана норма дублює загальні положення ст. 51 ЗУ "Про охорону навколишнього природного середовища", оскільки водні ресурси є складовою навколишнього середовища.

Технології, що можуть бути використані при проектуванні, будівництві, реконструкції і введенні в дію підприємств, споруд та інших об'єктів, а також під час впровадження нових технологічних процесів, повинні відповідати нормативам екологічної безпеки. Проекти господарської та іншої діяльності повинні включати матеріали оцінки її впливу на навколишнє природне середовище, що складаються відповідно до ДБН А.2.2-1-2003 "Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище" (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Основні положення проектування.

Раціональність використання вод, з урахуванням мети правового регулювання Кодексу (див. преамбулу), виявляється у розумності, забезпеченні по можливості економічно обґрунтованого зниження ймовірності виникнення негативних змін чи погіршення якості водних ресурсів, а також забезпеченні екологічної безпеки.

Убезпечення земель від шкідливої дії вод також охоплюється диспозицією коментованої статті і здійснюється у відповідності до ЗК, зокрема, гл. 12, ПКМ від 31.01.2001 N 87 "Про порядок використання земель у зонах їх можливого затоплення внаслідок повеней і паводків".

Збереження ландшафтів (ландшафт означає територію, як її сприймають люди, характер якої, є результатом дії та взаємодії природних та/або людських факторів) підпорядковується також Європейській ландшафтній конвенції, ратифікованій Законом України від 07.09.2005.

До частини другої. Україна - водонедостатня країна154. Прямоточна система водопостачання, на відміну від оборотної, не передбачає повторне використання води в технологічному процесі, а тому значно збільшує витрати води для потреб промисловості.

Виняток щодо можливості використання прямоточної системи на підприємствах, які за технологією виробництва не можуть бути переведені на оборотне водопостачання, не можна розуміти як дозвіл на використання прямоточних систем у випадках, коли "неможливість" переведення конкретного виробництва на оборотну систему обґрунтовується суб'єктивними факторами (брак коштів, часу і т. ін).

До частини третьої. Проекти господарської та іншої діяльності, що здатна впливати на стан вод, повинні мати матеріали оцінки її впливу на навколишнє природне середовище і здоров'я людей (ОВНС).

"Оцінка здійснюється з урахуванням вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, екологічної ємкості даної території, стану навколишнього природного середовища в місці, де планується розміщення об'єктів, екологічних прогнозів, перспектив соціально-економічного розвитку регіону, потужності та видів сукупного впливу шкідливих факторів та об'єктів на навколишнє природне середовище" (ст. 51 ЗУ "Про охорону навколишнього природного середовища"). Оформлення матеріалів ОВНС здійснюється відповідно до ДБН А.2.2-1-2003 "Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище" (ОВНС).

Порушення встановленого коментованою нормою імперативу веде до тимчасової заборони (зупинення) діяльності, що суперечить вимогам закону, на підставі Постанови ВРУ "Про затвердження Порядку обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи припинення діяльності підприємств, установ, організацій і об'єктів у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища" від 29.10.92 N 2751-XII.

Відсутність ОВНС може розглядатися як порушення права на безпечне для життя та здоров'я довкілля. Для захисту цього права зацікавлені особи вправі вимагати припинення діяльності, що здійснюється з порушенням коментованої норми (ст. 9 Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля, ст. 16, ч. 2 ст. 293 ЦК України).